obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Novinky
   s Naše ihrisko
   s Školská knižnica
   s Premeny našej školy
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a + Verejné obstarávanie
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera
Vážení rodičia, milí žiaci,  
dovoľte mi, aby som Vám po skončení školského roka 2016/2017 zaželal peknú dovolenku, deťom pekné prázdniny, veľa zážitkov a hlavne pre všetkých oddych od školských povinností. Máme za sebou náročný školský rok, v ktorom sa formoval nový pracovný kolektív.Začali sme vyučovať anglický jazyk od prvého ročníka, museli sme reagovať na zvýšený počet žiakov na škole priestorovým usporiadaním tried, museli sme skoordinovať spôsob stravovania našich žiakov a žiakov z cirkevnej základnej školy a museli sme riešiť množstvo ďalších výchovných opatrení a pracovných povinností, ktoré nám prinášali bežné školské dni.   
Život na škole aj cez prázdninové obdobie bude bežať ďalej. Musíme pripraviť triedy a učebne na nový školský rok, doplníme niektoré triedy novými lavicami a stoličkami, vymeníme poškodený školský nábytok, inštalujeme dve nové interaktívne tabule, budú sa umývať okná na veľkej budove, malej budove a telocvični, opravíme poškodené žalúzie.   
Školská kuchyňa varí pre  deti z materských škôl až do 14.7.2017 a hneď na to sa bude robiť rekonštrukcia kuchyne (výmena podlahy, doplnenie nových kuchynských strojov – konvektomat, plynová panvica),  hygienický náter a následné upratovanie a príprava jedálne a kuchyne na nový školský rok.    
To najdôležitejšie musí zvládnuť vedenie školy a to pripraviť učebný plán školy na školský rok 2017/2018, doplniť pracovný kolektív novými pedagogickými a odbornými zamestnancami, pripraviť úväzky pre jednotlivých učiteľov, pripraviť nový rozvrh, doplniť školskú dokumentáciu  a agendu, určiť triednych učiteľov jednotlivých tried.    
Už od dnešného dňa (3.7.2017) sa bude pripravovať celý pracovný kolektív na nový školský rok, v ktorom si budeme pripomína 50. výročie založenia základnej školy vo Vajnoroch a chceme sa pripraviť dobre.    
Na záver by som chcel aj touto cestou poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám počas celého školského roka pomáhali finančne, materiálne alebo morálne.   
Poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom miestneho úradu pod vedením pána starostu Ing. Jána Mrvu, ktorí ani raz neodmietli pomôcť škole pri riešení akýchkoľvek problémov.  
   
RNDr. Tibor Kráľ  
riaditeľ školy  
  
 
 
________________________________________________________________________________________________________
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web